logo szpitala
Szpital Dębno

Oferta Szpitala

Deklaracja dostępności

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Na stronie występują poniższe niezgodności: - zamieszczone na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego - niektóre materiały video nie posiadają audiodeskrypcji oraz/lub napisów
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2024-02-12
Metoda przygotowania oświadczenia:
zestawienie danych
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-02-22

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej: zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej: www.szpital-debno.pl
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretariat@szpital-debno.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2021-11-10
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2024-02-22
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna<br />SHIFT + ALT + M - Zawartość strony<br />SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka<br />SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
brak
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Dostępność wejścia do budynku. 1. Budynki posiadają dwa wejścia dla osób z niepełnosprawnością i dwa ogólne dla pacjentów: - wejście główne szpitala do budynku A - podjazd do izby przyjęć - wejście główne szpitala do budynku B - podjazd - wejście do rejestracji – od strony parkingu - wejście boczne do poradni przyszpitalnych 2. Wejścia główne szpitala wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. 3. Izba przyjęć szpitala całodobowo pełni dyżur pielęgniarka, która jest jednocześnie oddelegowana do wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami. 4. Budynek A posiada trzy kondygnacje i jest wyposażony w windę. Winda posiada odpowiedniej szerokości wejście, pozwala również na transport osoby na noszach. 5. Budynek B posiada cztery kondygnacje i jest wyposażony w windę. Winda posiada odpowiedniej szerokości wejście, pozwala również na transport osoby na noszach. 6. Wejście boczne do poradni przyszpitalnej nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózkach, możliwe jest wejście od strony izby przyjęć. 7. Na parkingu przynależącym do budynku B wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 8. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych poza windami lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 9. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z toalet szpitalnych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. 10. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 11. Pomiędzy budynkami znajduje się tablica informacyjna z dokładnym rozmieszczeniem oddziałów i poradni.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
brak
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: