ZakŁad OpiekuŃczo - Leczniczy

Dane adresowe:
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy
Szpital w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.
74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58

Telefony:
Dyżurka pielęgniarek - 95760 2063 ,2064, 2065

Kierownik Zakładu
magister pielęgniarstwa - Ewa Kwiatkowska
specj. pielęgniarstwa opieki długoterminowej i pielęgniarstwa geriatrycznego
e-mail : kierownik.zol@szpital-debno.pl
tel. 95 760 2063 ,2064, 2065

Lekarz ZOL:
specj. chorób wewnętrznych i specj. geriatra - Jarosław Maciocha

Pielęgniarka koordynująca w ZOL:
specj.pielęgniarstwa geriatycznego - Izabela Tarazewicz

Personel:
Posiadamy w pełni wykwalifikowaną kadrę medyczną, zarówno lekarską, pielęgniarską, opekunów medycznych, fizjoterapeutów i terapeuty zajęciowego.

Charakterystyka Zakładu:
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy jest zakładem opieki zdrowotnej o profilu ogólnym, udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób, które nie wymagają hospitalizacji. Dysponujemy 12 salami, w których znajduje się 48 nowych elektrycznch łóżek i 48 szafek przyłóżkowych. Zakład wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla pacjentów w części podarowany przez Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Celem Zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji. Ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, a w szczególności opieki lekarskiej, opieki pielęgniarskiej, usprawniania ruchowego i działania fizjoterapeutycznego, leczenia farmakologicznego, zapewnienia niezbędnych konsultacji specjalistycznych i podstawowych badań diagnostycznych wykonywanych na zlecenie lekarza prowadzącego w ZOL., ustalenia i stosowania diety, stymulacji metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznym do aktywności życiowej, edukacji i poradnictwa zdrowotnego.

Zasady przyjęcia i pobytu w ZOL-u:
Do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Dębnie przyjmuje się pacjenta w oparciu o złożoną dokumentację na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Kierownik zakładu opiekuńczego udziela informacji o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz
o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu opiekuńczego
od poniedziałku do piątku w godz.7.00-14.30
Podstawowym kryterium przyjęcia chorego do Zakładu są potrzeby zdrowotne w oparciu o skalę Barthel. Ilość przyznanych punktów nie może przekraczać 40.

W celu wydania w/w decyzji należy złożyć następujące dokumenty:
a) wniosek o wydanie skierowania osoby do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Dębnie (może wystąpić osoba ubiegająca się, o przyjęcie do zakładu, lub jej przedstawiciel ustawowy, lub inna osoba za zgodą tej osoby, lub zakład opieki zdrowotnej,
b) do wniosku załącza się Skierowanie do Zakładu wydane przez lekarza prowadzącego (gdy pacjent przebywa w oddziale), lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego potwierdzającego, że w/w osoba wymaga całodobowej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji i w chwili badania nie wymaga hospitalizacji, zawierające pieczątkę nagłówkową podmiotu leczniczego,
c) wywiad pielęgniarski - pielęgniarki środowiskowej, lub pielęgniarki opieki długoterminowej , lub pielęgniarki szpitala, w którym chory przebywa, oraz ocena stanu sprawności fizycznej chorego wg skali Barthel,
d) ocena stanu odżywienia pacjenta wg skali SGA,
e)ocena stanu świadomości wg skali Glasgow (dotyczy pacjentów, którzy w ocenie wg skali Barthel otrzymali 0 punktów),
f) kartę kwalifikacji dorosłych do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego – jeśli pacjent wymaga takiego zywienia,
g) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu chorego:
• oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność decyzji organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty wraz z odcinkiem świadczenia z ostatniego miesiąca, poprzedzającego przybycie chorego do zakładu,
• oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność decyzji organu pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego,
• kserokopia innych dokumentów stwierdzających dochód chorego oraz zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu i / lub jej przedstawiciela ustawowego, na potrącanie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Dębnie ,
f) kserokopie wypisów ze szpitali lub leczenia ambulatoryjnego oraz wyników badań, wymagane badania do przyjęcia: morfologia, jonogram, poziom glukozy, Aspat, Alat, kreatynina,
h) inne wyniki badań na prośbę lekarza opiniującego.

W dniu przyjęcia chorego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego chory winien dostarczyć:
- dowód osobisty,
- legitymacja rencisty/emeryta i inne które chory posiada jak: honorowego dawcy krwi, kombatanta,
- legitymacja ubezpieczeniowa (dotyczy chorego zatrudnionego w zakładzie pracy)
- stale przyjmowane leki w dawce wystarczającej na pierwszy dzień pobytu. Zakład zapewnia pacjentom leki, ale w dniu przyjęcia może nie dysponować wszystkimi farmaceutykami używanymi przez pacjenta.

Pacjent w dniu przyjęcia do ZOL-u podlega ponownej weryfikacji stanu zdrowia, którą przeprowadza lekarz Zakładu oraz pielęgniarka koordynująca określając skalę Barthel.Do Zakładu Opiekuńczo- leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Załączniki do pobrania:
Dokumentacja do pobrania z BIP


Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.
Przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku od 11.00 do 13.00  Fot. Juluta Knasińska